• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询单人旁的字有哪些,偏旁部首亻字旁,单人旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 612 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  2rén3亿
  4huà,huā4chóu,qiú
  4dīng4jìn,jǐn
  44pú,pū
  4rén4réng
  4shén,shí4zhāng
  44
  5dài5
  5gē,yì5
  5men5
  5qiān5rèn
  55shì
  55xiān
  55zǎi,zǐ,zī
  5zhàng5
  5tuō5chào
  5gǎn5hóng
  5rèn5cháng
  6áng,yǎng6cāng,chen
  6chāng6chē
  6chuán,zhuàn6
  6仿fǎng,páng6fèn
  66
  6huo,huǒ6
  6jià,jie,jiè6jiàn
  6kàng6lún
  66
  6rén,rèn6shāng
  6sì,shì6
  6wěi6wěi
  66
  6xǐn6xiū
  66
  6yōu6
  66zhòng
  6zhù6ài
  6chào6cuì
  6dǎn6
  6diào6dùn
  6fǎn6fēng
  6yǎo6jìn
  6qián6tǎng
  6pèi6
  6qiàn6wáng
  66wěn
  6xìn6xùn
  66yún
  6chǐ6zhōng
  7ǎi,yǐ7bà,bǎi,bó
  7bàn,pàn7bēng
  77cì,sì
  7dàn7
  7diàn,tián7fó,fú
  7gā,jiā,qié7gōu
  7gù,gū7hé,hè
  77líng
  77nì,nǐ
  7nìng7
  77shēn
  7tǐ,tī7tóng
  7tuó,tuō7wèi
  77yòng,yōng
  7yòu7zhù
  7zuò,zuō7zuǒ
  77zhàn
  77bɑo
  77hān
  7mài7
  77
  7zhāo7shi
  7xián7xiān
  7xiè7
  7yǎng7伿zhì
  7zhēng7zhòu
  7zhù8bǎi
  8cè,zè,zhāi8chà
  8chái8chǐ
  88
  8dòng,tóng,tǒng8èr,nài
  8gòng,gōng8guǐ
  88hěn
  8huí8
  8jiā8jiǎo,yáo
  8jiǎo8kǎn
  8kuǎ8kuài
  8lǎo8
  88móu
  8nóng8pèi
  8qiáo8quán
  8shēn8使shǐ
  8shì8tiāo
  8tǐng8tuō
  8xiá8yáng
  8yǐ,yī8
  8yòu8zhēn
  8zhí8zhōu
  8zhū8lái
  8xùn8bìng
  8ān8chì
  8cún8dài
  88ér
  88gāi
  8gōng8huó
  8jǐn8
  88mǐng
  8nìng8
  88
  8xiáng8xíng
  8xiū8
  89bǎo
  9便biàn,pián9chóu
  99
  9é9
  9fǔ,miǎn9hóu,hòu
  9hǔn9jiǎn
  99jùn
  9lāi9
  99
  9liǎ,liǎng9liáng
  9pīng9qí,sì
  9qiào9qīn
  9qiú9
  9tuì,tuō9
  9xìn9xiū
  9yǎn9yǒng
  99chē
  9xiá9jìng
  99
  9zhèn9chěng
  9shù9
  9guàng9jiǒng
  99
  9nán9pěi
  9qiàn9sàn
  9shèn9
  99tuǐ
  99
  9xiāo9
  99zhi
  9zuò7zhòu
  10ǎn10bèi
  10bèn10
  10biào10chàng,chāng
  10cháng,tǎng10chù,tì
  10cuì10dào,dǎo
  10fèng10
  10guān10hòu
  10jiàn10jié
  10jiè10jìng,liàng
  1010
  10juàn10jué,juè
  10kōng10luǒ
  10nǎi10
  10pái10qiàn,qìng
  10qīng10ruò
  10shū10
  1010xìng
  1010
  10zhài10zhí
  10zhuō10
  10倀chāng10liǎng
  10lái10
  10xīn10lún
  10cǎi10bèi
  10xiào10fǎng
  10mén10bìng
  10chě10俿
  10chuí10tán
  10dōng10fèi
  10hùn10huò
  10jiàn10jiǎn
  10jiù10
  10lèng10péng
  1010nìng
  10shà10shū
  10sōng10suī
  10tiǎn10wǎn
  1010
  10yáo10yīng
  1010zhī
  10zhí10zǒng
  10zōng11bèi
  11cāi,sī11cháng
  11chēng11chǒu
  11fèn11huáng
  11jì,jié11jià,jiǎ,xiá
  11kuǐ11lóu,lǚ
  11miǎn11ǒu
  11piān11tíng
  11tōu11wēi
  1111xié
  11yǎn11
  11zhì11zǒng
  11xiè11bèi
  11zuò11
  11zhēn11kǎn
  1111zán
  11wěi11wěi
  11bǐng11chā
  11zhòng11chǔn
  11tǎng11
  11duān11è
  11fēng11
  11gu11
  11qián11jié
  11rǒng11ruǎn
  11shěng11sǒu
  11suō11
  11tōu11xiè
  1111xún
  11yàn11ān
  11yǎo11
  11yóu11zhā
  11zhàn12ào
  12bàng12bīn
  12chǔ12dǎi
  12diān12
  12jiā12jué
  1212
  12nuó12tǎng
  1212bèi
  12cāng12jié
  12yáo12shān
  1212bèi
  12bìng12chù
  1212
  12jiǎng12hào
  12qiàn12liàn
  12róng12zhì
  1212
  12táng12xiā
  12xiào12yǎng
  12yuàn12yùn
  12zài13chì
  13cuī13léi
  1313piào
  13shǎ13xiàng
  13zhài13jǐn
  13qīng13
  13chuán13
  13shāng13zǒng
  13yōng13péng
  13cān13zāo
  13chuǎng13
  13dòng13guāng
  13hàn13jìng
  13tǎn13màn
  1313sǒng
  13xiè13yān
  13yíng13zhāng
  14chán14chuǎn
  14dēng14jiàn
  14jiāo14jǐng
  14jiù14liáo
  14mǐn14sēng
  1414tóng,zhuàng
  1414zǔn
  14xiān14jiǎo
  14fèn14huì
  1414qiáo
  14jùn14
  1414dàn
  14chǎng14wěi
  14è14
  14tiě14jiǒng
  1414láo
  14lǐn14
  14shàn14tuǐ
  14xiàn14xiān
  14xiàn14
  14zhuàn12zhòu
  15ài15dàn,dān
  15jiāng15jiǎo
  1515sài
  15xuān15zhòu
  15jià15nóng
  15shǎ15jiǎn
  15kuài15
  1515cɑn
  15chán15chù
  15dāng15fēng
  15jìn15méng
  15qiàn15qiào
  15zài16níng
  1616tái
  1616chóu
  16chái16bīn
  1616jǐn
  16án16háo
  16kuǎng16lán
  1616qióng
  17léi,lěi17zǎn
  17yōu17cháng
  17chǔ17bào
  17biāo17
  17qìng17liè
  1717
  17wěi17zhì
  18chèn18shū
  1818téng
  19lǒng19ráng
  19chán20huì
  21luó21nuó
  2121yǎn
  21zǎn22tǎng
  23lěi24nàng


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带单人旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19