• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首艹字旁、带草字头的字有哪些、草字头的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 981 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  3ǎo4
  5ài,yì5jiāo
  5jié,jiē5
  5nǎi,rèng5dǐng
  5qiú5tiáo
  66
  6máng6péng
  66qiān
  6què,sháo6wán
  6xiāng6xiōng
  66zhī
  6chāi6gǎn
  66mián
  6suī6
  66zhì
  67ǎo
  77bì,pí
  7biàn7cāng
  7cháng7cōng
  7ě7fāng
  7fèi,fú7fēn
  77
  7gài,jiè7hū,wù
  7huā7
  7jù,qǔ7kōu
  77
  7mào7
  77qiàn
  7qín7qín
  7ruì7shān
  77wěi
  77xiàn
  7xìn,xīn7xù,zhù
  77yán,yuán
  77yún,yùn
  7zhǐ7zhù
  7réng7tún
  7lún7
  7háng7gǒu
  7jué7
  7chán7qiān
  7sū sā7rén
  7wěi7wén
  7yǒu4gòng
  88bāo
  8běn8
  8fàn8
  88gān
  8gǒu8gǔ,kǔ
  8jiā,qié8jīng
  8jū,zū8
  8líng8lóng
  8máo,mǎo8máo
  8mào8miáo
  8mín8
  88niǎo
  8nié8níng
  8piě8píng
  8qǐng8qióng
  8rǎn8rě,ruò
  8shàn,shān8sháo,tiáo
  8tái,tāi8xué
  88yìn
  8yīng8yíng
  8yuàn8zhǎ
  8zhuó8chí
  88bèi
  8bǐng8
  8cōng8
  88dié
  8dōng8hóng
  88
  8méi8
  8shēng8yuán
  8wèi8xiān
  8xiú8yǎo
  8yòng8zhǐ
  89
  9cǎo9chá
  9chá9chōng
  9chuǎn9cí,zǐ
  99
  99dàng
  99gāi
  99gèn
  9hóng9huán
  9huāng,huɑng9huí
  9huì9hūn,xūn
  9jì,qí9jiá
  9jiǎn9jiàn
  9jiāng9jiāo
  9jìn9jīng
  99lǎo
  99luò
  9mǎi9máng
  9míng9qián,xún
  9qiàn,xī9qiáo
  9qiáo9quán
  9ráo,yáo9rěn
  9róng9róng
  99sūn
  9tí,yí9tíng
  9tóng9xíng,yíng
  9xìng9xún
  9yào9yīn
  9yìn9yíng
  9zhòu9zhū
  99
  9zhuāng9àn
  99
  9chén9chéng
  9chí9
  99ér
  99hòu
  9guāng9guī
  9hāo9
  9jiāo9jīn
  9jīng9liè
  9píng9róng
  9shù9
  9yán9
  99zhòng
  9zhú9
  1010chǎi,zhǐ
  10chún10cuò
  1010é
  10fú,piǎo10guǎn,guān,wǎn
  10hé,hè10huò
  10jūn10kǎn
  10lāi10láng,làng,liáng
  1010
  10lián10mǎng
  10méi10mò,mù
  1010suō,shā
  10shēn,xīn10shí,shì
  10shū,tú10sui
  1010xiān
  10yīng10yíng
  10yóu10yóu
  10yǒu10huá
  10xìng10jiá
  10jìng10xiàn
  10bié10
  10chē10chén
  10chén10cuò
  10dòu10
  10péng10
  10gěng10hàn
  10zuó10jié
  1010méng
  10wèn10
  1010nán
  10nū xi10niǔ
  10qín10qiú
  1010rěn
  10shāo10
  10suī10suō
  1010tuō
  10wáng10wěi
  1010
  1010yín
  10yǔn10zhù
  10zhuāng11
  11bào11běng
  1111
  11cài11chāng
  11chuí11cuán,zōu
  11cuì11dàn
  11dàng11
  11fěi,fēi11
  1111
  11guǒ11hàn
  1111huán
  11jiān11jié
  11jīng11
  11jùn,jūn11lǐn
  11líng11
  11luó11méng
  11nài11píng
  1111
  1111
  11shà11shū
  11sōng11tǎn
  11táo11tián
  11tiē11tú,tù
  11tuò11wǎn,yù
  11wǎng11wěi
  11wèi11
  11xiāo11yíng
  11yíng11yíng
  1111
  11zhù11
  1111ān
  11cháng11chūn
  11lái11
  1111
  11tái11chóu
  1111
  11dào11
  11dìng11dōng
  11fèi11gǎo
  11gēng11wǎn
  1111
  11huán11jiān
  11jǐn11qín
  11jiū11juǎn
  11yǎn11kūn
  1111láng
  1111lún
  11mǎng11mén
  11pān11niè
  11pāo11qiáo
  11qìn11tiáo
  11shù11
  1111
  11zhàn11kǔ tā bī lɑī
  11zhǒu12bǎo
  12biǎn,biān12
  12chǎn12cōng
  1212dǒng
  12ě12fèng,fēng
  1212gé,gě
  1212hóng
  1212jiā,xiá
  12jiǎng12kǎi
  12kuí12là,lào,luò,luō
  12lóu12
  1212pài
  1212
  12qiā12qiū
  12rèn,shèn12róu
  12shī12sōu
  12tíng12
  12wēi12
  1212xiāng
  12xuān12zàng
  1212gài
  12wàn12kuì
  1212shēn
  12xuān12wěi
  12hūn12hóng
  12wěi12zhòu
  12ān12ān
  1212
  12chú12chǔn
  12cuó12duàn
  12pén12guān
  12hóu12huáng
  12kuò12
  1212jiān
  12jīng12qián
  12jiāng12qíng
  1212jùn
  1212kuò
  12lán12liàn
  12mào12méi
  1212
  12miǎn12nǎn
  12píng12
  12zhēn12
  12quán12sū kū mō
  12shāo12sōu
  12tiáo12uu
  12wēi12xiāng
  12xuē12xìng
  12yào12yāo
  12yíng12yòng
  1212yuān
  12yūn12zuò
  12zhuàn12
  12zōng12zuò
  9qióng13bàng
  13bèi13
  1313diào
  13ēn13hāo
  13huò13
  1313jiān
  1313kuǎi
  13lán13làng
  1313luǒ
  13méng,měng,mēng13mì,míng
  1313
  13péng13
  1313róng
  1313ruò
  13shī13shī
  13shuò13suàn
  13suō13tiáo
  13wěng13
  13yíng13
  13zhēn13zhēng
  13gài13lián
  1313cāng
  13qiàn13
  13shēn13
  13sūn13chún
  13yīn13áo
  1313chén
  13chú13zhú
  13cuò13diǎn
  13fén13guì
  13gǔn13yuán
  1313lǎng
  1313líng
  13liú13liú
  13mǎo13
  13pán13pei
  1313quē
  13shā13shì
  1313táng
  13tōng13
  13dàn13
  1313xuān
  13yǎo13yīn
  1313yuān
  13yūn13yún
  13zhēn13zǒng
  13gō zhā14ǎi
  1414cài
  1414dōu
  14hǎn14huì
  14kòu14liǎn
  14liǎo,lù14lìn
  14mán,màn,wàn14miè
  14niān14qiáng
  1414
  14tuī14wèi,yù
  1414xiāo
  14xu14zhè
  1414chún
  1414léi
  14lóu14cōng
  14niǎo14cōng
  14bo14líng
  1414jiǎng
  14xiāng14ān
  14biāo14
  14zàng14cáo
  14zhū14
  14cuó14
  1414qiū
  14gǔn14guó
  1414
  14hūn14jiān
  14jié14jǐn
  1414juàn
  1414kòu
  1414
  14màn14
  1414qiàn
  14shēn14shāng
  14shè14wéi
  14xuàn14yán
  14yín14
  14zhāng14zhōng
  15bō,fán,fān15fén
  15huì15
  15jiāo,qiáo15jué
  15kuì15
  15ruí15ruǐ
  15shū15shùn
  15wēn15xùn
  1515yùn
  15zuì15yún
  15ráo15
  15ruǐ15è
  15mɑi15
  15qiáo15yóu
  15chǎn15
  15dǒng15dàng
  15qián15bāo
  15diǎn15dǐng
  1515fěi
  1515huá
  1515jiān
  15jiān15qiáng
  15jué15lěi
  15méng15ǒu
  1515shɑo
  15shèng15
  15sūn15
  15wěi15
  15xiá15
  1515
  1516ài
  16báo,bó,bò16
  1616hāo
  16hōng16hóng,hòng
  16lěi16léng
  1616shǔ
  16sǒu16
  16wēi16wěi
  16wèng16xiè
  16xiè16xīn
  16xuē16
  16qiáng16jiāng
  16xiān16huì
  1616xuān
  16jiàn16xiāo
  1616
  16huì16yào
  16bài16càn
  16fán16
  16hào16hāo
  16lián16líng
  16wàn16miè
  16nóng16shēn
  16shǔ16
  16sūn16tāng
  16yùn16
  1616xūn
  16yuán16zhān
  16zhēn17biǎn
  17cáng,zàng17cóng
  17ěr17gǎo
  17jí,jiè17miǎo
  1717piáo
  17qióng17
  17tái17xiǎn
  17xūn17lán
  17zǎo17
  17níng17jìn
  17chén17chóu
  17diào17
  17duì17
  17xiāo17huì
  17jiǎn17kuí
  17mái17
  17pín17
  1717
  17tuī17yíng
  18biāo18fān
  18jiào18lěi
  1818ǒu
  18téng18
  18sǒu18shǔ
  18qióng18yùn
  18bɑo18bēi
  18zhū18gǎo
  18huàn18
  18liú18yào
  1818
  18ōu18xián
  18tán18liáo
  18wèi18xiě
  1818
  18zhǐ19héng
  19huò19
  1919zǎo
  19tuò19
  1919pín
  1919
  19ǎi19xuān
  19ruǐ19lìn
  1919péng
  1919
  19jiōng19jiōng
  19lài19máng
  19qiáo19qìn
  19qiu19ruǐ
  19tǒu19tuí
  19yùn19xuān
  19xūn19yǐn
  16ai20fán
  20niè20ráng
  20yīng20lóng
  20huā20liǎn
  20xiǎn20lán
  2020
  20dàng20lán
  20huī20
  2020liǎn
  20lìng20kɑ te su rɑ
  20qiáng20wèi
  20yáo20
  2020
  20yuè21
  21fēng21guī
  21kuí21léi
  21zhī22
  22zhɑn22lěi
  22luó22huái
  22huài22
  2222lèi
  19qiu23jiān
  23quǎn23sǎ ri
  23téng24
  24léi24kuí
  2424xiāo
  26biē26luán
  29mén  


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带草字头的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19