• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首口字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 759 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  3kǒu5bà,bā,pā
  5chì5dāo,tāo
  5diāo5dīng
  5gōu,jù5
  5hào5
  5jiào5kè,kě
  5kòu5
  5lìng5
  5shè,xié,yè5shǐ
  55tái,tāi
  5tàn5yòu
  5zhào5zhǐ,zhī
  5chǐ5du ge
  5guǎ5qiú
  6ā,yā6chī
  6diào6gě,hé
  6gè,gě6hè,xià
  6hòu6
  66
  6má,mǎ,mɑ6míng
  6tóng,tòng6tù,tǔ
  66xiàng
  6xū,yù,yū6yāo
  6zhā6dòu
  6hōng6
  6máng6miē
  6xuān6
  7bā,bɑ7bài,bei
  7bǐ,pǐ7
  7chǎo,chāo7chéng
  7chuī7dāi
  7dāi,tǎi7dūn
  7é7e,ě
  7fèi7fēn
  7fǒu,pǐ7
  7gào7guō
  7hán,hàn7háng,kēng
  7hōng7hóng
  7hǒu7jūn
  77lìn
  7m7nà,nè
  7ǒu7
  7qiàng,qiāng7qìn
  7shǔn7tīng
  7tūn7wěn
  77
  77xuè
  7yā,yɑ7
  7yín7yǐn
  7yuán,yún,yùn7zī,zhī
  7jiào7qìn
  77
  7chǐ7chǒu
  7dōu7gɑo
  7jiè7
  7huō7jùn
  77wěn
  77ǒu
  77shēng
  7tūn7
  7huá7
  7xiɑn7hōng
  8ā,ɑ,hā,hē,kē8āi
  88dōng
  8duō8
  88gā,xiā
  8gā,kā8
  8gū,guǎ,guā8hāi
  8hé,hè,hú,huo,huó,huò8
  8jiù8jǔ,zuī
  8kǎ,kā8líng,lìng
  8lóng8m
  8mìng8náo,nǔ
  8ne,ní8níng
  8páo8pēi
  88rán
  8shēn8
  8tiè8wèi
  8yōu8
  8zǎ,zé,zhà,zhā8zhōu
  8zhòu8wāi
  8zhòu8
  8è8yǒng
  88
  88
  88
  88xián
  88xiāo
  8juǎn8wěn
  8pěn8píng
  8pǒu8shī
  8shì8tuō
  8tuō8yǎng
  88zuo
  8měng,mǐn9āi
  99chà,zhà
  99
  9dié,xì9duō
  9duǒ9èr
  9gē,kǎ,lo,luò9gén,hěn
  9guāng9guō
  9hà,hǎ,hā9hái,hāi,ké
  9hòng,hǒng,hōng9huá,huā
  9huī9huì,yuě
  99
  9kuài9kuāng
  9lie,liè9mǐ,mī
  9miē9mōu
  9nà,nǎ,nǎi,né,něi9nóng
  9pài9pǐn
  9shěn9táo
  9wā,wɑ9xián
  9xiǎng9xiāo
  9xiào9xiū
  9yǎ,yā9yàn,yān,yè
  9yǎo9
  99yo,yō
  9zāi9zán
  9zhǐ9zhòu
  99
  9kuā9xiōng
  9è9dàn
  9diè9è
  9huò9lǎo
  9nián9po pu ni
  99shù
  9tóng9xing
  9xuǎn9yòu
  10á,à,ǎ,ā,ɑ10ài,āi
  1010
  10chē10chī
  10chún10dōu
  10é,ó10
  1010gěng
  10gòng,hǒng10hán,hàn
  10heng,hēng10huàn
  1010
  10láo,lào10li,lī,yīnglǐ
  10lòng10
  10shā10shào
  10suō10suǒ
  10táng10
  1010xiàn
  10xiào10yàn
  10zào10zhā
  10zhé10miē
  1010liǎng
  10yuán10bei
  10zuò10zào
  10qìn10
  10pǒu10
  1010
  1010
  10hān10hào
  1010jiá
  10ge xi10liàng
  10léng10láo
  10li10liè
  10máng10mɑ si
  10qiàng10qiú
  10chuò10suī
  10dóu10
  10wǎn10
  10yòu10
  1011ǎn
  11bo,bō11chàng
  11chuài,chuò11cuì,qi
  11dàn11dìng
  11fēi11fěng
  11guō11
  11hèng11
  11hǔ,xià11jiè
  11jìn11kěn
  11lā,lɑ11lái
  11lāng11
  11lín,lìn11luo,luó,luō
  11miāo11niè
  11nuò,rě11
  1111
  11shá11shà,tì
  11shà11shāng
  11shòu11shuā
  11tān11táo
  11tuò11
  11wāi11wéi
  11xiào11
  1111zhāo,zhōu
  11zhuàn11zhuó
  1111liǎng
  11niàn11dàn
  1111
  11wèn11ái
  11pèn11
  11cǎi11cuì
  1111
  11ér11
  1111guà
  11quán11yán
  11gòu11
  1111qiāng
  11qíng11tiǎn
  11zhūn11
  1111
  11yíng11
  11huò11
  11zhuó11zhé
  12án12chā
  12chā,zhā12chì
  12chuǎn12dā,tà
  12dié,zhá12hǎn
  12hè,hē12hóu
  12huáng12huì
  12jiē12jiē
  12jiū12
  1212kuí
  12kuì12lá,là,lǎ,lā,lɑ
  1212liàng
  12lou,lóu12nán
  12pèn,pēn12shàn
  12sōu12
  1212wèi
  1212
  12xuān12yàn
  12yāo12yīn
  12yóng,yú12
  12zhōu12
  1212qiáo
  12zhé12chī
  12dān12yán
  12xián12zán
  1212
  12cān12shà
  12zhǒng12dàn
  12duó12kǎi
  12jiē12
  12huàn12
  12huàn12
  12miǎn12pɑo xi
  12qiāng12táng
  12wéi12wēi
  1212
  1212yǔn
  13á,shà13ài,ǎi,āi
  13ài,yì13áo
  13chēn,tián13chī
  13diǎ13
  1313hāi,hēi
  13hài13háo
  1313n
  13niè13pǎng
  13qiǎn,qiān,xián13qín
  13sǎng13shì
  1313
  13suō13suo
  13wēng13xiù
  13yōng13
  13áo13
  13huá13gòng
  1313suǒ
  1313qiàng
  1313
  13chái13zi
  1313
  1313
  13jiā lún13lào
  13lián13
  1313zào
  1313sɑi
  13tōng13xié
  13yáo10wāi
  14bēng14cáo
  14dē,dēi14dí,dī
  14gǎ,gā14gǔ,jiǎ
  1414huì
  14jiā14lē,lei
  1414
  14piào,piāo14
  14shī,xū14sǒu
  14sòu14tāng
  14xiān14xiāo
  14yīng14zhè,zhē
  14cháng14
  14tàn14
  14ǒu14
  14lóu14guō
  14dàn14ái
  14shān14xiào
  14chōng14jiào
  1414háo
  14jiào14jiào
  1414sāi
  14zuī14tǎn
  14xiào15cēng,chēng
  15cháo,zhāo15chuài,zuō
  15chuáng15dēng
  15é15
  15hēi,mò15jiào
  15juē15liáo
  1515ō
  15pēng15
  15qín15shā,yē
  1515
  1515xùn
  15zhǔ15zǔn
  1515pēn
  15xiāo15
  1515tān
  1515háo
  15lào15xún
  1515
  15fān15zǎn
  15chī15chù
  1515dàn
  15dào15kuì
  15huī15huī
  15tūn15lián
  15mǎi15niè
  15qiáo15rán
  1515xiè
  15yín15jué
  16ài,yì,yī16ě
  16hāo16huò,huō
  16jiào16jìn
  16jué,xué16
  1616sāi
  16shì16zào
  16zhòu16zuǐ
  16dūn16yuě
  16dāng16nóng
  16ǎi16kuài
  16yōng16xiào
  16zhān16xīn
  1616hɑ nɑ xi
  16yǎn16yīng
  1616yuàn
  17cā,chā17háo
  1717
  17xiàng17
  1717cháng
  17níng17
  17zhōu17
  17duō17làn
  17hōng17jìn
  17me17xiù
  17xun17yàn
  17yīn17zuǐ
  18áo,xiāo18me
  18yín18niè
  1818
  18xié18
  18huì18
  18liú18
  18náng18
  18yōu18zhé
  19huò19pín
  1919yàn
  1919yán
  19chèn19dàn
  1919me
  1920huān
  20jiáo,jiào,jué20rǎng,rāng
  20duǒ20lóng
  20yīng20
  20chán20chuò
  20di mi20huò
  2020
  2017hǎn
  21niè21
  21zhuàn21xiāo
  21xiāo21
  21chài21
  22náng,nāng22zá,zàn
  22chǎn22luō
  2222
  22zèng23yàn
  23jiān23lán
  24niè24zhǔ
  2424rɑ mo
  25nāng,nɑng22hǎn
  28luó   


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带口字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19