• 答疑课堂:天气预报为何有时不太准? 2019-05-24
 • 乐平交警深夜出击 一小时擒五辆“鬼火” 2019-05-12
 • “龙江二号”微卫星传回地月合影 2019-05-12
 • 地理君的专栏作者中国国家地理网 2019-05-11
 • 直播打赏亟待法律规范 2019-05-09
 • 我发现从五+年代农业用化肥农药,在六+年代几百年长的柿树几乎死光。没人研究! 2019-05-05
 • 面膜混搭保养法 满足肌肤的不同需要 2019-05-05
 • 四川自贡社区民警拜师学手语 ” 2019-04-26
 • 看球懂球两不误 小米电视搭配小爱同学"助力"世界杯 2019-04-10
 • 借同事新车酒驾烧毁 找同事“顶包”被识破 2019-04-10
 • 尽管管理层一任一任地换,但是以每年IPO数量的多少作为反映政绩的主要标志,而对于股市下跌、市值(包括国有股)损失、经济晴雨表失真、投资者利益巨亏等等,则不在考核 2019-04-03
 • “2016最具影响力自行车赛事排行榜”揭晓全民参与有助提升赛事影响力 2019-04-03
 • “燃情世界杯 狂欢过足瘾”河北人自己的足球盛宴来啦! 2019-04-01
 • “鹊桥”从“探月港”开始延伸 2019-03-29
 • 消费级检测基因的“诊断”靠谱吗 2019-03-28
 • 在线字典 -> 在线查询提手旁的字有哪些,偏旁部首扌字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 701 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  3cái3shǒu
  4zā,zhá,zhā5bɑ,pá
  5dá,dǎ5
  5rēng5
  5fǎn5qiú
  5hɑ me ru6chā
  6gāng,káng6
  6hàn6kòu
  6kuò6mén
  6qiān6sào,sǎo
  6tuō6
  6yáng6zhí
  6chā6tuō
  6dèn6diǎo
  66sɑ te
  6shēn6
  6zài6zhàng
  7bà,bǎ7bān,pān
  7bàn7bào
  7biàn7chāo
  7chě7dèn
  7dǒu7ě
  77
  77
  77jué
  7kàng7kōu
  7lún,lūn7
  7niǔ7pāo
  77póu
  7qiǎng,qiāng7rǎo
  7shé,zhé,zhē7shū
  7tóu7tuán
  7wán7wěn
  77yuè
  7zhǎo7zhǐ
  7zhuā7ǎo
  77
  7dǎn7póu
  77
  7jiá7jiā
  7zhì7kuáng
  77qián
  7qìn7
  7yǎn7
  7yǔn7yun
  7ze7zhěng
  8ào,ǎo,niù8
  8bàn,pàn,pān8bào
  88cā,chāi
  8chēn8chì
  8chōu8dàn,dān
  88
  88guǎi
  8jiǎn8
  8lá,lǎ,lā8lán
  8līn8lǒng
  8mā,mò,mǒ8mǐn
  88niān
  8níng,nìng,nǐng8pāi
  8pàn,pīn8pēng
  88
  8qiá8qián
  8tà,tuò8tái
  8tuō8
  8yōng8zé,zhái
  8zhǎ8zhāo
  8zhǔ8zhuō
  88pāo
  8tuō8bài
  8bǐng8zhù
  88
  8jiā8
  8kuò8mèi
  8nán8
  88
  8yǎo8yāng
  8zhā8zhǐ
  8zhěn9àn
  9chí9dàng,dǎng
  9dòng9
  9gǒng9guà
  9huī9
  9jiǎo9jié
  9kǎo9kuà
  9kuò9náo
  9nuó9pīn
  9shè,shí9shì
  9shuān9
  9tiǎo,tiāo9tǐng
  99wō,zhuā
  9xián9xié
  99yè,zhuài,zhuāi
  9zā,zǎn9zhā
  9zhèng,zhēng9zhěng
  9zhǐ9bāi
  9bàng9
  99cún
  9zhì9dié
  9duò9duǒ
  9kuò9hén
  9huī9jiào
  9jué9liè
  9lie ri9
  99nǐn
  9nòng9qiān
  9shān9xié
  99
  9zhèn10ái,āi
  1010
  10cuò10dǎo
  10hàn10huàn
  10jiǎn10
  1010juān
  10jùn10kǔn
  10lāo10lǚ,luō
  10niē10ruó
  10shào,shāo10sǔn
  10tǒng10tuō
  10wǎn10
  1010zhèn,zhèn
  10zhuō10zùn
  10nòng10xié
  10suō10
  10bāng10
  1010chā
  1010chéng
  10huò10péng
  10póu10gěng
  1010jiǎn
  10jiǎo10jué
  10kēng10měi
  10shù10tuō
  10sōu10wán
  10wei10
  1010zhāi
  7gāng7sǒng
  8kuǎi11bǎi
  11càn,chān,shǎn,shān11chuí
  11cuò11dǎn,shàn
  11dáo11diān
  11diào11duo,duō
  11gāng11guàn
  11guó11
  11jié,jiē11jié
  1111jù,jū
  11jué11kèn
  11kòng11liè
  1111lüè
  11miáo11
  11niǎn,niē11nuò
  11pái,pǎi11pěng
  11póu,pǒu11qiā
  11qián11shàn
  11shòu11tàn
  11tāo11tiàn
  11tuī11xiān
  11yǎn11yè,yē
  1111zhì
  11zǒng11zuó
  11guà11
  11ái11chēn
  11cǎi11shě
  11lūn11juǎn
  11pèng11mén
  11sǎo11bèn
  11bīng11
  11chéng11zōu
  1111zhěng
  11jié11hùn
  11huò11qián
  11jiē11liǎng
  11líng11
  11mēng11mín
  11ming11
  1111
  11qín11qìng
  11ruó11sāo
  11shū11
  1111wàn
  1111yuè
  11zhēng12ǎn
  12biàn12bìng
  12chā12chá
  12chān12chuài,chuǎi,chuāi
  12cuō12
  12dī,tí12dì,tì
  12dié,shé12gài
  12gé,gē12hōng
  1212jiǎn
  12jiǎo12jiē
  12jiū12kāi
  1212kuí
  1212lǎn
  12lǒu,lōu12qìn
  12róu12sāi
  12sāo12sōu
  12wēi12wèn
  1212xiē
  12xuān12
  12yǎn12
  1212yuán
  12yuàn12zhā
  12zòu12jiǎn
  12zhèn12bēi
  12yáng12chā
  12niē12huī
  1212chéng
  12chòng12chuí
  12bèng12gèn
  12gèn12huàn
  12huáng12jiū
  1212zhēng
  12nǎn12róng
  12shì12zǒng
  1212wēi
  12xún12yáo
  12zǎn12zǒng
  13bǎi13bān
  13bàng,péng13bìn
  1313chī
  13chōu13chù
  13chuāi13èn
  13gǎo13huá
  13jiān13jìn
  1313
  13nuò13què
  13sà,shā13sǎng
  13shè13shū
  13shuò13tān
  13táng13xié
  13yáo13zhǎn
  13zhī13sǔn
  1313qiǎng
  13qìn13dǎo
  1313è
  13shān13zhà
  13guāi13è
  13féng13gòu
  13huá13jié
  13gāng13
  1313liǎn
  13miè13zhì
  13shè13
  13qiǔ13quán
  13róng13sōu
  13tián13sūn
  13tāo13
  13wèn13xiǎn
  13yáo13zhēn
  14biào,biāo14chū
  14chuāng14cuī
  14hàn14liào
  14luò14piě,piē
  14shuāi14yīng
  14zhāi14zhí
  14tuán14kōu
  14chě14zhā
  14lǒu14zǒng
  14zhé14chān
  14guàn14yǐng
  14chàn14
  14chǎn14jiǎo
  14chēng14qiāng
  14chōng14
  1414héng
  14guī14huà
  14jiāng14jiū
  14kēng14
  14mán14
  14qiān14sōu
  14suō14tàng
  14wěi14zhuā
  14yáo14zhuó
  14zhuó15
  15chè15chēng
  15cuān15cuō,zuǒ
  15dūn15huī
  15juē15juē
  15liáo,liào,liǎo,liāo15
  15niǎn15niǎn
  15qiào15qín
  15sǎ,sā15
  15xié15zhuàn
  15zhuàng15zǔn
  15cāo15qìn
  15náo15
  15chēng15
  15dǎn15
  15xié15jiǎo
  15lāo15
  15xián15bèn
  15zhěng15
  15dǎn15guì
  15hòng15
  15qiā15jiàng
  15jiǎo15jiē
  15qíng15lǐn
  15zhì15zǎn
  15ruán15xiāo
  15xiàn15
  1516cāo
  16gǎn16hàn
  16huàn16kuǎi
  16léi,lèi16
  16qiào16shàn
  16sòu,sǒu16dǎng
  1616
  1616jiǎn
  16dān16ào
  1616chuò
  16è16huò
  16zhì16mēng
  16nǎng16
  16yōng17
  1717tī,zhì
  17xǐng17zhuó,zhuō
  17tái17dǎo
  17níng17bìn
  1717kuò
  1717
  1717jié
  1717yǎng
  1717
  17zhì18niǎn
  18xié18shū
  18sòu18bǎi
  1818léi
  18zǎn18jiàn
  18liè18
  1818rǎo
  18tān19cuán,zǎn
  19huō19huàn
  19jùn19
  1919
  19qiān19qiān
  19xiǎn19yíng
  19wěng20rǎng
  20yīng20lán
  20chān20xiān
  20méi20qiān
  21lǒng21shè
  21xié21chī
  21cuān22diān
  2222zǎn
  22tān22luó
  22jùn22
  23jué23zuàn
  23dǎng23jiǎo
  2324lǎn
  2421sǒng
  25nǎng  


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带提手旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 答疑课堂:天气预报为何有时不太准? 2019-05-24
 • 乐平交警深夜出击 一小时擒五辆“鬼火” 2019-05-12
 • “龙江二号”微卫星传回地月合影 2019-05-12
 • 地理君的专栏作者中国国家地理网 2019-05-11
 • 直播打赏亟待法律规范 2019-05-09
 • 我发现从五+年代农业用化肥农药,在六+年代几百年长的柿树几乎死光。没人研究! 2019-05-05
 • 面膜混搭保养法 满足肌肤的不同需要 2019-05-05
 • 四川自贡社区民警拜师学手语 ” 2019-04-26
 • 看球懂球两不误 小米电视搭配小爱同学"助力"世界杯 2019-04-10
 • 借同事新车酒驾烧毁 找同事“顶包”被识破 2019-04-10
 • 尽管管理层一任一任地换,但是以每年IPO数量的多少作为反映政绩的主要标志,而对于股市下跌、市值(包括国有股)损失、经济晴雨表失真、投资者利益巨亏等等,则不在考核 2019-04-03
 • “2016最具影响力自行车赛事排行榜”揭晓全民参与有助提升赛事影响力 2019-04-03
 • “燃情世界杯 狂欢过足瘾”河北人自己的足球盛宴来啦! 2019-04-01
 • “鹊桥”从“探月港”开始延伸 2019-03-29
 • 消费级检测基因的“诊断”靠谱吗 2019-03-28
 • 牛牛考资 pk10刷流水套利论坛 中国中国竞彩网 3d基本走势图表 pk10九码一千期不错 重庆欢乐生肖走势图乐彩网 北京赛车计时器 宜昌福彩中心怎么走 新时时彩新时时彩 老时时彩开奖统计 北京pk10直播盛 山东体彩十一运夺金开奖结果查询 双色球下期预测 中国竞彩网app下载 排列5走势图 德州扑克游戏规则