• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首土字旁、带提土旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 463 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  34
  45shèng
  55kuɑi
  55
  5tǐng6cháng,chǎng,chɑng
  6de,dì6
  6guī6
  6kuàng6
  6wéi,xū6
  66zài
  6zhèn6dàng
  6qià6qiān
  6qiān6shɑn
  6xiɑ6
  6zhuó6zǒu
  77bǎn
  7bèn7fáng,fāng
  7fén7fèn
  7huài7jiān
  7jūn7kǎn
  7kēng7kuài
  77qí,yín
  7tān7tán
  77zhǐ
  7zhuì7zuò
  77
  77méi
  77jiá
  7jǐng7jīng
  7jīng7rǒng
  77niè
  7qǐn7tún
  7xūn7
  7zhǐ8ào
  8ào8bàn,pǎn
  8chè8chí,dǐ
  8chuí8diàn
  8gān8kě,kē
  8kūn8
  8lǒng8
  88
  8píng8
  8tǎn8tuó
  88qiū
  88dài
  88gòu
  8guà8
  88líng
  8lǒng8
  88min
  8páo8tái
  8táng8xuè
  8yǎng8zhǐ
  8zhì8zhù
  9ǎn9chá
  9chéng9
  9dàng9diàn
  9dié9dòng,tóng
  9duǒ,duǒ9ě
  99gāi
  9gòu9guǐ
  9hòu9
  9jiōng9kǎi
  9kěn9kuǎ
  9lěi9nǎo
  9shǎng9xíng
  99yán
  9yáng9yáo
  9yín9yuán
  9duǒ9bāng
  9bing9zhēng
  9chǐ9
  99duī
  99guāng
  9hɑng9
  9hóng9
  99shǒu
  9xié9yīn
  9zhào10āi
  10bù,pǔ10chéng
  10gěng10guō
  10hàn10làng
  10liè10mái,mān
  10què10shí
  1010xūn
  10yìn10yuàn
  1010běng
  1010
  1010póu
  10huɑ10xiá
  10qín10jiōng
  10juǎn10jùn
  10liè10cén
  10xiàn10xīng
  1010yǒng
  10zhé10chuí
  11ǎn11
  11dài11
  11duī11duǒ
  11duò,huī11
  1111jǐn
  1111lèng
  11lǔn11
  11niàn11péi
  11péng11pí,pì
  11qiàn11sào
  11táng11
  1111
  1111zhí
  11zhǔn11
  1111è
  11jiān11
  11guō11cǎi
  11xiàn11kūn
  11zhí11àn
  1111běng
  11chǒng11chù
  1111dōng
  11fɑng11gāng
  1111
  11quán11
  11kōng11kun
  11qīng11shen
  1111suì
  11tán11wǎn
  1112bǎo,bǔ,pù
  1212chūn
  12dɑ,tǎ12
  12dié12duàn
  12gèng12hòu
  12huāng12kān
  12léng12ruán
  12tuó12wān
  12yàn12yīn
  12jiē12cháng
  12chéng12kuài
  12bào12nǎo
  12zàng12è
  12bǎo12duī
  12è12féng
  12fēng12huán
  12huáng12jiǎn
  12jiǎng12jiè
  12jīn12lěi
  12liàn12máo
  12méi12píng
  12yìn12
  12wen12
  12xuān12yáo
  1212
  12zhèn12zhòng
  12zhuàn12zōng
  13bàng13chéng
  13gāng13
  13gōng13lǎng
  1313
  13sài,sāi,sè13
  1313táng
  13tián13wěng
  13xiè13yuán
  13xūn13kǎi
  1313
  13què13yíng
  13zhǒng13ài
  13tián13chéng
  13guō13hɑi
  1313xiàn
  1313liù
  1313péng
  13péng13shí
  1313yán
  1313yǒng
  13zhèng10yuán
  10xu14chěn
  14jìn14jìng
  14kàn14liáng
  14màn14qián
  14qiáng14shāng
  14shú14shù
  14shuàng14
  14yàn14yōng
  14huáng14
  14qiàn14zhuān
  14diàn14cháng
  1414chén
  14zhuì14
  14duò14bèng
  14biāo14
  14cuī14zhì
  1414lǒu
  1414
  14méi14ōu
  14qiǎng14shèng
  14wei14zēng
  14zhàng14zhǐ
  14zhu15ào
  15chí15cūn
  15dūn15fán
  1515qiāo
  15shàn15shàn
  15zēng15fén
  1515dūn
  1515dèng
  15tuǎn15duò
  15jiɑn15kuài
  1515
  15qiáo15tán
  15tán16
  1616lǎn
  16yōng16qiáng
  1616dàng
  16kěn16tán
  16ài16qiāo
  16xué16diàn
  16huài16jiāng
  1616
  16rǎng16
  17háo17
  1717
  17xūn17kuàng
  17dǎo17jin
  17xiàn17qiàn
  17ruán18lěi
  18wéi19
  1919tán
  19huài19ruǐ
  19yán20rǎng
  20lǒng20lǒng
  20chán20lín
  20xūn22yán
  23lěi24
  25wān  


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带土字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19