• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询竖心旁的字有哪些,偏旁部首忄字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 416 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  3xīn4
  4róu5dāo
  5dìng5
  6chàn6cǔn
  6gān6
  6máng6fān
  6gǎi6
  66shì
  7biàn7chàng
  7chén7chōng
  7chuàng7怀huái
  7kài7kuài
  7niǔ7òu
  7sōng,zhōng7wàn
  77
  7xiān7xīn
  7yōu7zhì
  7kāng7cuì
  7tún7hún
  7jiá7
  7kuáng7
  7qián7
  7tài7mǐn
  7xiōng4gōng
  88chāo
  8chù8
  8fèi,fú8guài
  88lián
  88
  8pēng8qiè
  8tiē8xìng
  8yàng8
  88zhèng,zhēng
  8huǎng8zuò
  8bàn8bǎo
  88
  8bǐng8yóu
  88
  88kòu
  8gi8mín
  88náo
  8pēi8
  88xuàn
  8yōu8
  99dòng,tōng
  9hèn9héng
  9huǎng9huī
  9huí9kǎi
  99kuāng
  9nǎo9pēng
  9qià9shì
  9tián9tiāo
  9tòng9xiōng
  99xún
  9yān9yú,yù
  99yùn
  9zhǐ9
  9guài9héng
  9lìn9chì
  9dié9guǐ
  99xiào
  9lǎo9máng
  9móu9qiū
  9quán9shàng
  9shì9
  9xié9
  9yuè10bèi
  10hàn10hào
  10huǐ10juàn
  10kuī10kǔn
  1010liàng
  10mǐn10
  10qiān10qiǎo,qiāo
  10quān10sǒng
  1010
  1010
  10yuè10
  1010chěng
  10hēng10jiè
  1010lìn
  10mán10nǎo
  10qiàn10qiè
  1010
  10yǒng10yuè
  11cán11cǎn
  11chǎng,tǎng11chóu
  11chuò11cóng
  11cuì11dá,dàn
  11dào11diàn
  11dūn11fěi
  11guàn11
  11hūn11
  11jīng11
  11kōng11
  11qiè11qíng
  11quán11
  11wǎn11wǎng
  11wéi11
  11xìng11xiè
  11chàng11lán
  11tán11guàn
  11gǔn11guǒ
  11jiān11jīn
  11kǎn11
  11lǔn11niàn
  11qióng11tiǎn
  11xīn11
  11ying8zhou
  8zhòu12bēi
  1212
  12biǎn12dié
  12duǒ12ě
  12fèn12huǎng,huāng,huɑng
  12huáng12kǎi
  12kuì12kuì
  12lèng12qiǎo
  12qín12sāo
  12xīng12yīn
  1212yùn
  12zhuì12zōng
  12miǎn12qiè
  1212
  12yùn12mǐn
  12nǎo12cǎo
  12chén12dàng
  1212
  12huàn12
  12mèn12nuò
  12sāi12
  12wēi12wěi
  12xuān12xuān
  12yǎn12yǒng
  12còng13qiàn,qiè
  13shè13shèn
  1313tāo
  13zào13
  1313kǎi
  13chuàng13kài
  1313ào
  1313gōng
  13huàng13
  13lián13mǐng
  1313
  13shèn13sǒng
  13yùn13
  13xié13yǎng
  13yáo13yǒng
  13yún14chì
  14kāng14liáo
  14màn14piào
  14yōng14òu
  14qiān14cán
  14duò14tòng
  1414shè
  14cǎn14guàn
  14cáo14chēng
  14còng14cuī
  14guó14qín
  14juàn14lóu
  14mán14
  14shāng14shuǎng
  14tuán14zhāng
  15ào15cǎn
  15chōng15dǒng
  15huì15jǐng
  15liǎo15qiáo
  15zēng15fèn
  15kuì15dàn
  1515duì
  15lián15mǐn
  15cán15
  15chéng15
  15fān15jiāo
  15xiāo15jué
  15jùn15lào
  15péng15shéng
  15sōng15
  15tán15tǎn
  1515xián
  16cǎo16chù
  16dàn16hàn
  16lǎn16lǐn
  16xiè16xuān
  16méng16
  16náo16
  16lǐn16ài
  16huái16jiǎo
  1616mèng
  16qín16
  16tǎn16wèi
  16xiān16
  13zhòu17chóu
  17nuò17nuò
  17ài17yān
  17dāi17
  17kuǎng17lán
  17miè17
  17xià17yǎng
  17yìn17zhì
  18měng18chàn
  1818huì
  18liú18yōu
  18zhì19huái
  19lǎn19
  20huān20chàn
  20ràng21shè
  2122
  23jué23tǎng


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带竖心旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19