• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首火字旁的字有哪些,带火字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 407 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  4huǒ5miè
  6dēng6huī
  6guāng6huī
  6xiāo6xiāo
  7càn7jiǔ
  7líng7xiè
  7yáng,yàng7zāi
  7zào7zhuó
  7zāi7chì
  7hōng7zhà
  7zhuàn8chǎo
  8chuī8dùn
  8guì,jiǒng8guì,quē
  8hāng,kàng8huī,wěi
  88
  8qiàng8wén
  8xīn8yán
  8zhì8fén
  8biān8pàng
  8guāng8guāng
  8guāng8kài
  8yán8liào
  88niǔ
  8pàn8
  88
  8yín8zhōng
  9bāo,páo,pào9bǐng
  9chì9
  99jiǒng
  9làn9liàn
  9shí9shuò
  9tái9tàn
  9tīng9xuàn
  9zhá,zhà9zhù
  9xiè9zhào
  99zhuō
  99huǎng
  99lìng
  9shǎn9tái
  9tōng9xiá
  9xiè9yǎng
  9zhēng9zhōu
  9zhú10fán
  10hōng10huì
  10jìn10kǎo
  10lào,luò10shāo
  10tàng10xuǎn
  10yān10yáng,yàng
  1010zhú
  10huàn10zāi
  10tóng10huí
  10chè10chen
  10guāng10héng
  10huī10jiǎo
  10kài10liè
  10lu10
  10quǎn10yàn
  10shì10tǐng
  10uu10wēi
  10xiá10xiǎn
  10xiū10
  10miè10yáo
  10zhōu10zhuó
  11fēng11hán
  11hàn11huàn
  1111jùn,qū
  11lǎng11mèn
  11wán11
  1111tīng
  11jiǒng11
  11xiè11chì
  1111
  11hǎi11
  1111juān
  1111róng
  11ruò11shū
  11uu11
  1111xiāo
  1111yàn
  11zhuàng12bèi
  12chāo,zhuō12cuì
  12fén12jiǒng
  12kūn12xìn
  12yàn12yàn
  12zhǔ12
  12chàng12zǒng
  12fèng12
  12gàng12gēng
  12xiǒng12guā
  12hōng12hùn
  12jué12jìn
  12tūn12lìn
  12ne mu12
  12píng12qióng
  12qióng12shāo
  12shēng12xiǒng
  12gàng12
  1212
  1212yīng
  1213bāo
  1313biān
  13duàn13
  13huáng13méi
  13róu13tuì
  13wēi13xuān
  13xuān13
  13yùn,yūn13wěi
  13liàn13yān
  1313fán
  13nuǎn13yáng
  13qióng13huī
  13chán13chén
  13fèng13
  13huàn13jiǎo
  13jiē13kuǐ
  13huǒ13mèi
  13nǎn13shǎn
  13qióng13qiú
  13zào13shi
  13suì13tuān
  13wèi13xiā
  13xīng13zhǒng
  14hè,kào14liū
  14róng14shān
  14tōng14
  1414qiàng
  14yíng14péng
  1414
  14chǎo14ēn
  14gòng14gòu
  1414huǎng
  14jiǒng14lián
  1414xióng
  14shǎn14táng
  1414
  1414xié
  14yàn14yào
  14yūn14yún
  15biāo15hàn
  15màn15ōu
  15shāng15
  15yù,yùn15
  15cōng15suī
  1515huáng
  15jiān15jiǒng
  15jué15kūn
  15liǔ15lóu
  15wèi15
  1515
  15zhì15zōng
  16fán16jiān
  16liáo,liào,liǎo16qiáo
  16rán16shēn
  16suì16xún
  1616
  16yàn16yíng
  1616shāo
  16chǎn16tàng
  16chì16dùn
  1616mèn
  16dēng16fén
  16zǒng16cuàn
  16tā tuī16tóng
  16fén16zhǔ
  16jùn16làn
  16tài16lín
  16měi16tán
  16qiāo16
  1616xún
  16zèng17huǐ
  17sào,zào17xiè
  17càn17zhú
  17huì17lán
  17jiǒng17lán
  17lián17líng
  17nóng17què
  17wēi17
  17xiào17xié
  17xué17
  1717zhào
  18xiǎn18xūn
  1818yào
  18jìn18chóu
  1818
  18kuàng18làn
  1818róng
  1819āo
  19bào19xiè
  19shuò19biāo
  19jué19
  19liáo19
  1920yàn
  2020
  20cɑn20
  20liáo20xūn
  21jué21yuè
  21làn21guàn
  21lóng21rǎng
  22chè22chóng
  22cóng22
  24làn24tǎng
  25zhú25lǎn
  28líng30cuàn
  33  


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带火字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19